•  

  •  

  •  

ข่าวกิจกรรม

New
เปิดโลกวิศวกรรม OpenHouse2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเปิดโลกวิศวกรรม มทร.กรุงเทพ ปี 2563

New
Prof. Dr.Charles W. Knapp เยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมโยธา

เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ และห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

New
ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ

New
การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย โครงสร้างไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 14 โครงสร้างไม้และเหล็ก ครั้งที่ 6

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ


วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

"บูรณาการวิศวกรรมศาสตร์สู่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์"ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพและรองรับความเปลี่ยนแปลง
๒. การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
๓. การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และความคิดสร้างสรรค์
๔. การวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
๕. การบริการวิชาการสู่สังคม
๖. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน