•  

  •  

ข่าวกิจกรรม

New
ปฏิทินกิจกรรมและรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการอบรม Creative Camp

ปฏิทินกิจกรรมและรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการอบรม Creative Camp ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี

ไม่มีข้อมูลกิจกรรม
New
ไม่มีข้อมูลกิจกรรม

ไม่มีข้อมูลกิจกรรม

ไม่มีข้อมูลกิจกรรม
New
ไม่มีข้อมูลกิจกรรม

ไม่มีข้อมูลกิจกรรม


วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

"บูรณาการวิศวกรรมศาสตร์สู่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์"ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพและรองรับความเปลี่ยนแปลง
๒. การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
๓. การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และความคิดสร้างสรรค์
๔. การวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
๕. การบริการวิชาการสู่สังคม
๖. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน